Medezeggenschapsraad (2-12 raad)

De medezeggenschapsraad (MR) is gesprekspartner van het bestuur en de directie van de school. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht bij bepaalde zaken.
Op onze school hebben we een medezeggenschapsraad. Omdat de peutergroepen onderdeel zijn geworden van onze basisschool is ook de medezeggenschapsraad uitgebreid met een ouder en een personeelslid van de peuterspeelzaal. De medezeggenschaapsraad draagt vandaar nu de naam 2-12 raad.

Deze raad bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. Alle onderwerpen die op school van belang zijn komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Wilt u dat een bepaald onderwerp behandeld wordt binnen de 2-12 raad dan kunt u dat aan de raad laten weten.

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier komen de onderwerpen aan bod die voor alle medezeggenschapsraden van het SCOH van belang zijn. In de GMR zitten vertegenwoordigers vanuit alle MR-en van de SCOH scholen.

De 2-12 raad vergadert zes keer per jaar. Ook de GMR vergaderingen zijn zes keer per jaar.

De notulen van de 2-12 raad vergaderingen kunt u opvragen om in te zien.

 

Leden 2-12 raad:
 

teamgeleding

Johan de Graaff

Joke Terol
Alberdien Dijkers

 

oudergeleding

Ebru Arslan: Voorzitter

Latifa Salhi
Salima Idrissi
Vinothani Vijayasingah