Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is in werking getreden de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is de Europese opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat betekent dit voor de school en voor u?
  • Ons SCOH privacyreglement is aangepast. U kunt de nieuwe versie onderaan deze pagina inzien.

  • Ons protocol social media is aangepast. U kunt de nieuwe versie onderaan deze pagina inzien.

  • U krijgt elk nieuw schooljaar een toestemmingsformulier voor plaatsing van foto’s en video’s van kinderen op de website en op social media.

  • Ons protocol Melding Datalek is aangepast. U kunt de nieuwe versie onderaan deze pagina inzien.

 

In het kader van de AVG heeft SCOH ook een overkoepelende Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De FG is belast met het houden van toezicht op de zorgvuldigheid waarmee de SCOH scholen omgaan met de gegevens van hun leerlingen. De FG werkt volgens het vastgestelde reglement Functionaris Gegevensbescherming.

 

Mocht u als ouder vragen hebben over de AVG dan kunt u zich wenden tot de directie van de school. Indien nodig zal deze vervolgens contact opnemen met de FG van SCOH. Komt u zelf bijzondere zaken tegen, dan kunt u ook zelf direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van SCOH en wel via FG@SCOH.nl.

 

SCOH ging en gaat zorgvuldig om met de gegevens van uw kinderen. We deden dat al onder de WBP en gaan daar natuurlijk mee door onder de AVG.

 

Als u foto's van uw kind maakt op school tijdens sportdagen of andere activiteiten voor eigen gebruik, is dat goed.
Wilt u deze foto's waar ook andere kinderen opstaan plaatsen op facebook of andere sociale media, dan heeft u wel toestemming nodig van de ouders van die andere kinderen.